Characteristics of effective learning teams

Whether we are talking about teacher teams or student teams, our purpose is always to learn. So what are the characteristics of an effective learning team? How do we nurture and sustain our team? How can we reach the results we want? I have talked about building trust and the importance of it many timesJatka lukemista ”Characteristics of effective learning teams”

Mentoring and coaching as forms of collaboration

Mentoring and coaching are both ways of teacher collaboration, where the relationship is based on trust and mutual understanding. According to Kise (2006) Coaching is identifying and developing person or team’s strengths. It’s a partnership between the coach and the person/s being coached. Coaching uses methods that are usually developed through conversation. Coaching recognizes thatJatka lukemista ”Mentoring and coaching as forms of collaboration”

Koulu tiimiorganisaationa

Tiimiorganisaation johtaminen Organisaatioista puhuttaessa on tapana ja tarkoituksenmukaista erottaa toisistaan sen rakenne ja toimintaprosessit. Organisaatiorakenteen katsotaan tavallisesti muodostuvan seuraavista osatekijöistä: tehtävärakenne, raportointi- ja ohjaussuhteet sekä koordinointijärjestelmät. Rakennemielessä organisaatioita kuvataankin usein nk. organisaatiokaaviolla. (Vanhala 2002,188) Tiimiorganisaatioita voitaisiin kuvata esim. verkosto-organisaationa tai verkko-organisaationa (Vanhala 2002,192; Helakorpi 1996,97), jolloin perinteisestä hierakisesta pyramidimallista on siirrytty verkkomalliin. Tiimiorganisaatio pitääkin sisälläänJatka lukemista ”Koulu tiimiorganisaationa”

Oppiva organisaatio ja tiimin oppiminen

Tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja ja jotka ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään, yhteisiin suoritustavoitteisiin ja yhteiseen toimintamalliin. Ryhmä kokee olevansa myös yhteisvastuussa suorituksistaan. (Katzenbach ja Smith 1993, 53) Sekä Senge (1993, 10), että Sydänmaanlakka (2007, 51) kokevat, että oppiva tiimi on oppivan organisaation perusyksikkö. Senge menee jopa niin pitkälle, että hänJatka lukemista ”Oppiva organisaatio ja tiimin oppiminen”

Yksilön oppiminen oppivassa organisaatiossa

Oppiminen on tietojen, tietojen, asenteiden, kokemusten ja kontaktien hankkimista, jotka kaikki johtavat muutokseen yksilön toiminnassa. Oppiminen on taito, jota voidaan kehittää läpi elämän, eikä sen pidä rajoittua vain työympäristöön. Kuten edellisessä postauksessa totesin, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Yksi mahdollinen työkalu yksilön oppimisen tueksi on Ritva Rannan (2005, 35) tiedostamisen tasot: Ympäristö tarkoittaa paikkaa, jossa elämme jaJatka lukemista ”Yksilön oppiminen oppivassa organisaatiossa”

Oppiva organisaatio ja itsensä johtaminen

Peter Senge (1993) ja Sydänmaanlakka (2007) pitävät tärkeänä seuraavia viittä seikkaa kun puhutaan oppivasta organisaatiosta: systeemiajattelu, itsensä johtaminen, sisäiset toimintaa ohjaavat mallit, yhteinen visio ja tiimioppiminen. Lindström (2002,55) taas antaa seitsemän periaatetta, jotka ovat oppivan organisaation taustalla. 1. vapaa vuorovaikutus eri tasojen ja ryhmien välillä, organisaation yhteisten käytäntöjen sisällä ja välillä 2. verkostoitunut tieto jaJatka lukemista ”Oppiva organisaatio ja itsensä johtaminen”

Oppiva organisaatio – koulu?

Oppivan organisaation periaatteet ovat viime vuosina olleet keskeinen tapa korostaa organisaatioiden kehittämistä ja kehittymistä. Se on saanut myönteisen vastaanoton sekä tutkijoiden, että kehittäjien piirissä. Sen katsotaan tuovan myönteisen vaihtoehdon hierarkkisten ja byrokraattisten organisaatioiden aiheuttamiin ongelmiin. Perusajatus on, että nykyisessä voimakkaasti muuttuvassa työelämässä vain oppiva organisaatio säilyy hengissä ja on kilpailukykyinen. (Lindström, 2002, 53.) Miten tämäJatka lukemista ”Oppiva organisaatio – koulu?”

Professional learning community (PLC)

The term professional learning community is used in various ways. It can be used to describe every possible action that takes place in the field of education, as long as multiple persons are involved. It can refer to a grade level teaching team, a school committee, a department in a school, a whole school district,Jatka lukemista ”Professional learning community (PLC)”