Sopimusehdot

SOPIMUSEHDOT

Moirat oy ja Valiente Sanna Leinonen (tmi)

Sopimuksen osat ja pätevyysjärjestys

Sopijapuolten välinen sopimus koostuu näiden yleisten sopimusehtojen lisäksi Moirat oy tai Valiente Sanna Leinonen ja asiakkaan välillä tehdystä toimeksiantoa koskevasta sopimuksesta ja sen liitteistä. Nämä em. toimeksiannot ja sopimukset voivat olla sähköpostikirjeenvaihdon muodossa.

Alihankinnat

Kummallakin sopijapuolella on oikeus teettää sopimukseen liittyviä tehtäviään kolmannella osapuolella. Sopijapuoli vastaa alihankkijansa toiminnastaan kuin omastaan. Sopijapuolen tulee huolehtia siitä, että sen alihankkijaa sitovat luottamuksellisuutta koskevat ehdot.

Moirat oy tai Valiente Sanna Leinonen velvollisuudet

Moirat oy tai Valiente Sanna Leinonen vastaa siitä, että suoritettava työ ja siihen liittyvä aineisto ovat sopimuksen mukaiset ja että työ tehdään tehtävän edellyttämällä osaamisella ja sääntöjä noudattaen.

Moirat oy tai Valiente Sanna Leinonen tulee antaa asiakkaalle tietoa toimeksiannon edistymisestä sovitun mukaisesti. Ellei raportoinnista ole muuta sovittu ja toimeksiantoon kuuluu kirjallisten aineistojen laadintaa, raportointi tapahtuu kirjallisten aineistojen kokoamisella.

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaan tulee antaa riittävät ja oikeat tiedot toimeksiannon suorittamista varten sopimuksen edellyttämässä laajuudessa ja aikataulussa. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja riittävyydestä.

Sopijapuolten yleiset velvollisuudet

Sopijapuolilla on viipymättä velvollisuus myötävaikuttaa toimeksiannon toteuttamiseen sellaisten tekijöiden osalta, jotka ovat kyseisen sopijapuolen määrättävissä tai hallinnassa.

Toimeksiannon suorittaminen

Toimeksianto suoritetaan kouluttajien omia työmenetelmiä käyttäen. Kouluttaja / kouluttajat valitsevat kuhunkin toimeksiantoon sopivat työmenetelmät omaa harkintaa käyttäen.

Jos toimeksiannon suorittamisen edellytykset muuttuvat tai toimeksiantoon liittyvät annetut aineistot, materiaalit tai tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai riittämättömiksi, toimeksiannon sisältö ja siihen liittyvät palkkiot tarkistetaan ilman aiheetonta viivytystä. Tarkistus suoritetaan yhteistyössä pyrkien mahdollisimman hyvään lopputulokseen toimeksiannon kannalta. Moirat oy:llä tai Valiente Sanna Leinonen on oikeus laskuttaa sovitun tai kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti asiakkaalta sopimuksen ulkopuoliset lisätyöt, jotka on tehty toimeksiantoon liittyen.

Omistus-, käyttö- ja immateriaalioikeudet

Asiakas saa oikeuden käyttää toimeksiannon tuloksena syntyviä asiakirjoja ja muita tuloksia yrityksen / yhteisön omassa sisäisessä toiminnassa. Käyttöoikeuden puitteissa asiakas saa kopioida asiakirjoja ja muokata niitä omaan sisäiseen käyttöönsä. Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä tai luovuttaa toimeksiannon tuloksena syntyviä asiakirjoja tai muita tuloksia kolmannelle osapuolelle (ml. tytäryhtiöt tai myöhemmin perustettavat yritykset), ellei asiasta ole kirjallisesti sovittu toisin sopijapuolten välillä.

Kouluttajien tuottamien aineistojen, materiaalien ja muiden tuotosten tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet jäävät kokonaisuudessaan kouluttajille. Heidän on oikeus käyttää tässä mainittuja oikeuksiaan ottaen kuitenkin huomioon, mitä tässä sopimuksessa on sovittu aineistojen, materiaalien ja muiden tietojen luottamuksellisuudesta. Kouluttajilla on kuitenkin aina oikeus käyttää vapaasti luottamuksellisuussääntöjen estämättä hankkimaansa ammattitaitoa ja kokemusta.

Koulutusten ja valmennusten raportointi

Molempien osapuolten kannalta on tärkeää, että varataan riittävästi aikaa yhteistyön toimivuuden varmistamiseen ja kouluttajan luomien materiaalien ja toimintamallien käytäntöön siirtämiseen. On huomioitava, että kouluttajan / kouluttajien tekemien aineistojen ja toimintamallien käytäntöön siirtämisen vastuu on aina asiakkaalla.

Luottamuksellisuus

Sopijapuoli ei saa antaa kolmannelle osapuolelle tietoja toisen sopijapuolen liike- ja ammattisalaisuuksista, eikä myöskään muista sopijapuolten luottamukselliseksi kirjallisesti määrittelemistä asioista ilman toisen sopijapuolen antamaa kirjallista lupaa. Tämä määräys on voimassa, kunnes viisi (5) vuotta on kulunut tämän sopimuksen päättymisestä.

Edellisen lisäksi sopijapuolet huolehtivat omalta osaltaan siitä, että tietosuojaa koskevat säädökset ja viranomaisten antamat määräykset otetaan huomioon. Sopijaosapuolet sitoutuvat noudattamaan EU:n henkilötietosuoja-asetusta (EU 2016/679).

Viivästyminen

Sopijapuolen on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti toiselle sopijapuolelle toimeksiantoon liittyvien tehtävien viivästymisestä, mukaan lukien viivästymisen arvioidusta kestosta.

Palkkiot sekä muut veloitukset ja maksut

Palkkiot ja erikseen veloitettavat kustannukset määritellään toimeksiantosopimuksessa.
Toimeksiantosuunnitelma ja kustannusarvio perustuvat kouluttajien työaikaan. Kouluttajat suorittavat työnsä yleensä osittain asiakkaan tiloissa. Toimeksiantoon liittyy myös aina suunnittelua, selvitys- ja tutkimustyötä, aineistojen laadintaa, raportointia, ja eri osatehtävien koordinointia, jonka kouluttajat suorittavat omassa toimistossaan. Kummastakin ajankäytöstä veloitetaan saman laskutusperiaatteen mukaisesti.

Aikapalkkio voidaan sopia juoksevana aikalaskutuksena tunti- tai päiväpalkkion pohjalta. Päiväpalkkio perustuu työpäivään, jonka pituus on seitsemän (7) tuntia, josta kuusi (6) tuntia koulutusta. Matka-aika asiakkaan luo ja takaisin veloitetaan erikseen sovitun tunti- tai päivähinnan mukaisesti. Matkakustannukset (matka-, hotelli-, ateria- ja päivärahakulut) veloitetaan erikseen ja ne eivät sisälly kouluttajan tunti- tai päivähintaan. Kilometrikorvauksen perusteena käytetään kulloinkin voimassa olevaa verohallituksen ohjetta.

Moirat oy laskuttaa toimeksiantoon liittyvät ylimääräiset kustannukset kuten, materiaalit, markkinaselvitysten hankinnan, ohjelmistot ja laitteet erikseen, ennakkoon sovitun mukaisesti.

Laskutus

Laskutus tapahtuu kuukausittain toimeksiantoon käytetyn ajan ja sovitun hinnan pohjalta sekä lisäten toimeksiantoon liittyvät muut kulut. Lisäksi Moirat oy tai Valiente Sanna Leinonen laskuttaa toimeksiannon alussa ennakkomaksun, jonka suuruus on 20% sopimuksen kokonaisarvosta. Ennakkomaksu hyvitetään toimeksiantoon liittyvän viimeisen laskun yhteydessä.

Maksuehto on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko määräytyy kulloinkin voimassa olevan korkolain 4 a §:n mukaan.

Jos asiakkaan maksu viivästyy erääntymispäivästä yli kolmekymmentä (30) päivää, Moirat oy tai Valiente Sanna Leinonen on oikeus ilman korvausvelvollisuutta kirjallisella ilmoituksella asiakkaalle purkaa tämä sopimus vielä suorittamatta olevan toimeksiannon osalta tai vaihtoehtoisesti ilman vastuuseuraamuksia pidättäytyä tämän sopimuksen suoritusvelvollisuuksista, kunnes erääntyneet maksut on viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen kokonaisuudessaan suoritettu.

Jos sopimus puretaan tämän kohdan perusteella, asiakas on velvollinen välittömästi maksamaan purkuhetkeen mennessä tehdyt ja maksamatta olevat työt. Asiakas on lisäksi velvollinen maksamaan välittömästi sopimussakkona toimeksiannon jäljellä olevien töiden arvonlisäverollisen arvon.

Toimeksiannon keskeyttäminen

Jos asiakas haluaa keskeyttää toimeksiannon, Moirat oy tai Valiente Sanna Leinonen on oikeutettu saamaan korvauksen siihen asti käytetystä ajasta ja kustannuksista sekä sellaisista mahdollisista kustannuksista, joihin kouluttaja on voinut sitoutua toimeksiannon loppuun suorittamiseksi. Mikäli asiakas peruu sovitun tapaamisen/tilaisuuden, on Moirat oy tai Valiente Sanna Leinonen oikeutettu laskuttamaan sovitun tilaisuuden ennakkovalmistelut ja itse tilaisuudesta jo aiheutuneet kulut.

Ylivoimainen este

Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta sellaisten seikkojen vuoksi, joiden sopijapuoli voi osoittaa aiheutuneen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja, jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää, eikä voittaa.

Sopijapuoli, joka tahtoo vedota edellä tarkoitettuun seikkaan, on velvollinen viipymättä 14 päivän kuluessa kirjallisesti ilmoittamaan siitä toiselle sopijapuolelle, samoin esteen lakkaamisesta.

Jos sopimuksen täyttäminen edellä tarkoitetun seikan vuoksi viivästyy yli kolme (3) kuukautta, kummallakin sopijapuolella on oikeus kirjallisin ilmoituksin purkaa tämä sopimus jäljellä olevien töiden, mikäli se on kohtuullista ilman, että kummallakaan sopijapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta toiselta sopijapuolelta purkamisesta johtuen.

Moirat oy tai Valiente Sanna Leinonen korvausvastuu

Moirat oy tai Valiente Sanna Leinonen on vastuussa ainoastaan selkeästi toteennäytettävistä sopimusvirheistä. Jos joman kumman suorittamassa toimeksiannossa tai tuotetussa materiaalissa on virhe tai puute, on heillä aina oikeus korjata kyseinen virhe tai puute toimittamalla asiakkaalle uusi suoritus tai virheen osalta korjattu aineisto, jolloin asiakkaalla ei ole oikeutta mihinkään muuhun korvaukseen tämän virheen tai puutteen johdosta.

Kuhunkin toimeksiantoon perustuvan korvausvelvollisuuden enimmäismäärä on kaikissa mahdollisissa tilanteissa kyseisestä toimeksiannosta tosiasiallisesti jo maksettu arvonlisäveroton palkkion määrä.

Moirat oy tai Valiente Sanna Leinonen ei ole missään tilanteessa vastuussa mistään epäsuorasta tai välillisestä vahingosta.

Asiakkaan on ilmoitettava mahdolliset korvausvaatimuksensa perusteiltaan yksilöitynä kirjallisesti viimeistään 14 päivän kuluessa saatuaan toimeksiantoon liittyvän työsuorituksen tai toimitetun
materiaalin ja/tai tiedon korvausvelvollisuuden syntymisestä uhalla, että muutoin asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen kyseisen virheen tai puutteen perusteella.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun, erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Kaskisissa 7.7.2021

Moirat oy 2320889-1
Valiente Sanna Leinonen 1666152-4